Kostnadsställen för resultat

Finns det möjlighet att fördela inkomster och utgifter på kostnadsställe/person i tjänsten?
Jag har t.ex. två personer i hushållet och jag har behov av att kunna följa resultat både på individnivå för båda personer och gemensamt för hela hushållet.

Det jag hoppades skulle finnas i tjänsten var dels kostnadsställen (för resp. person i hushållet) när utgifter och inkomster bokförs men framförallt automatfördelning 50/50 för vissa konton och kort där utgifterna alltid är gemensamma.

Finns det och hur gör man i så fall?
Jag ser att det går att sätta en statisk fördelning per utgiftskategori men det är ingen bra lösning om man inte vill ha dubbletter på alla utgiftskategorier.

Jag antar att det inte heller kan styras via ägandefördelningen på kontona eftersom det inte nödvändigtvis hänger ihop med vilken person intäkten och kostnaden avser.

Kostnadsställen skulle också kunna användas för att räkna ut automatisk avräkning mellan personerna så att man ser hur mycket person X ska betala person Y baserat på kombination av vilket bankkonto/kort pengarna dras från och vilken person utgiften avser.

Hej,

Skulle du kunna berätta lite mer om hur du vill arbeta med två personer på kontot? Importerar du för båda personerna? Vill du endast se din del av gemensamma kostnader?

Jan har skrivit lite om fördelning här:

Om du skulle kunna berätta lite mer om hur just du vill se alla siffror ska jag försöka hjälpa till

Jag berättar lite nedan om vad jag har tänkt.

Jag vill kunna följa upp resultat och balans på individnivå för mig och sambon samt tillsammans.

Jag vill sätta en gemensam kontoplan/resultatposts-kategorisering för både mig och sambon.

När jag sedan bokför transaktionerna vill jag kunna föra det mot mig eller sambon.
Optimalt skulle vara om man utöver det kunde välja ett delat kostnadsställe där Spirecta splittar kostnaden 50/50 (eller annan vald standardproportion). Det sistnämnda behövs tekniskt sett inte då man alltid kan fördela det manuellt mellan kostnadsställen, det är en smidighetsgrej.

För att minska mängden arbete skulle det vara lämpligt att ha standardkostnadsställen som mappas in beroende på bankkonto och så får man separera upp det eller justera för transaktioner som inte stämmer överens med standardkostnadsstället.

Sätter man upp en funktion med kostnadsställen som extra dimension skulle man förstås kunna använda det för vad som helst och inte bara för personer i hushållet men för mig är det främst mig och sambon jag vill kunna separera.

I princip samma funktion som finns i de flesta bokföringsprogram för företag där man ofta kan sätta en eller flera dimensioner utöver konto när man bokför.

Ett sätt som jag tror att det går att lösa det på med ert befintliga upplägg är enl. nedan exempel men jag har inte testat det än.

Jag betalar flygbiljetter på 10tkr för mig och sambon via mitt bankkonto.

Normalt sett när jag gjort detta i Excel skulle jag ha bokfört det 50/50 per kostnadsställe direkt och mot kostnadskonto men i ert system får man nog köra 50% på kostnad för mig och 50% på obs-konto/fordran på sambo.

När skulden regleras med en banköverföring plockas skuldposten bort och sambon får in kostnaden på sig. Alt. får man boka upp motsvarande skuld på sambon direkt och med kostnad som motkonto. När skulden släcks bokar man in- och utbetalningen från resp. konto mot fordran och skuld för resp. person så att det försvinner.

Bonusfråga: under resultatrapporter > filter > dina tillgångar & dina skulder.

Tar resultatrapporten hänsyn till fördelningen på eventuella delade tillgångar när den räknar fram resultatet per person?

Dvs. om jag filtrerar på bankkonto X som är ett delat bankkonto, kommer den då att lägga 50% av resultatet från det kontot mot mig och 50% mot sambon?

I så fall går det tekniskt sett att lösa detta genom att ha väldig disciplin med vart pengarna dras från och att man reglerar det sinsemellan skapligt skyndsamt.

I Excel har jag istället löst det så att jag har tre olika bokföringsjournaler (jag, sambon och delat) och så lägger man till kostnadsställen när man bokar transaktionerna. Om en transaktion i t.ex. sambons journal avser mig så hänger det med till summeringen där vi gör månadsvis avräkning mellan oss och ser vem som är skyldig vem.
P.g.a. hur vi bokför det så får vi fram både skuldavräkning, resultat och balans per automatik när det väl är bokfört.

Okej, jag ska försöka svara så gott jag kan :slight_smile: Vi får jobba oss framåt tillsammans, ifall jag missförstått något får du bara hojta till.

Det kan du göra, jag kopierar text från ett annat inlägg av Jan:

Helt gemensam ekonomi

Här fungerar Spirecta som allra bäst eftersom allt är tillsammans.

De anpassningar som många brukar göra är:

  • Ha en inkomstkategori för varje person (t.ex. Lön Martin och Lön Anna). Men å andra sidan har vissa valt att se det också som gemensamt och har bara en kategori (Löneinkomster).
  • Om man vill ha koll på t.ex. särintressen så kan man skapa egna kategorier för det. På mitt konto har jag “Jans teknikprylar” som en utgiftskategori och Caroline har en “Skönhet, hälsa och krämer”. :slightly_smiling_face:
  • Man skapar en tillgångsgrupp per person för t.ex. pensioner för att kunna ha koll på hur mycket var och en har i pension.

Helt uppdelad ekonomi

Här fungerar Spirecta också ganska väl eftersom man helt enkelt skapar två Spirecta-konto. Mejla till supporten så brukar vi ge en ordentlig rabatt i dessa situationer eftersom man behöver två konton. Framgent kommer man kunna ha fler ekonomier på samma inloggning. Men där är vi inte riktigt än.

En delvis gemensam ekonomi

Den här är mest klurig eftersom det finns alla möjliga varianter för hur man delar upp sin ekonomi. Ett förslag på hur man kan tänka är:

Tillgångar och skulder

Tillgångarna kan man hantera som i fallet med pensionerna i den gemensamma ekonomin. Det vill säga att man skapar en tillgångsgrupp som heter “Annas tillgångar” och “Martins tillgångar”. Eller till och med tillgångsgrupper såsom “Annas bankkonton” och “Martins bankkonton” med underliggande bankkonton som tillgångar.

Så här kan det se ut:

Hur blir det i rapporterna?

Gör man det som ovan så kommer man kunna se sammanställningar per grupp men även per enskild tillgång. I många av graferna kan man även klicka bort vissa grupper och på så sätt t.ex. se hur det ser ut för en enskild grupp eller kombinationer av grupper.

Jag tänker att skulderna hanterar man på ett identiskt sätt.

Dölja tillgångar eller skulder i Balansrapporten?

Finns även ett sätt att dölja olika tillgångar eller skulder för att få en bättre översyn på din balansrapport. Eller om du endast vill få till en balansrapport med endast dina tillgångar och skulder om du har delad ekonomi.
Detta gör du på detta viset:

Välj de tillgångar/skulder du vill att rapporten ska visa. I mitt fall ville jag då endast få fram en rapport med pensionerna. Klicka sedan på “Ladda om rapporten”.

Vips! Så har du en rapport med dina egna specifikationer.

Inkomster och utgifter

Inkomster och utgifter hanterar man på samma sätt. Man skapar grupper för det som är individuellt och för det som är gemensamt. Ett exempel skulle kunna vara:

På det här sättet har man en del som är gemensamt och en del som är privat för var och en.

Fördela inkomster och utgifter (mitt tillägg)

Det finns många lösningar här.

  1. Du kan dela upp transaktionen på 10 tusen kr direkt vid importen på kostnadskonto. Om vi säger att du betalde hela summan med ditt kort kan du istället för att skuldföra din partners halva direkt kostnadsföra den på ditt partners “resekonto” som en utgift och lägga halva överföringen på din partners kort. Lösningen här beror på om ni valt att lägga in bådas kort eller inte samt om det finns gemensamma kort

. Du kan också kika på Jans text ovan om att välja hur kostnader ska fördelas på olika medlemmar i hushållet.

  1. Du kan i efterhand dela upp flera transaktioner på tex hälften:

Först markerar du transaktionerna det gäller → och trycker på ändra fler

Därefter väljer du transaktionerna → och trycker på redigera flera rader

I vyn kan du laborera med att dividera transaktioerna i två om de ska delas 50/50 eller andra typer av fördelningar:

Ta en kik och se ifall du gillar det tillvägagångssättet.

  1. Fungerar absolut att skuldföra som du nämner här:

Bonusfråga

Svar ja på frågan, tex med demokontot nedan där vi först ser 50% ägande för Anna på ca 90 000 kr i inkomster:

Anna + Martin (namnen för demokontot) har ca 180 000 kr i inkomster:

Såhär är ägandet under inställningar fördelat mellan Anna och Martin:

Om jag missat något eller missförstått får du hojta till :slight_smile: