Rapporter - Balansräkningen

Få koll och bli rikare med Balansräkningen

Balansräkningen är en rapport för att hålla koll och bli rikare. Den sammanställer alla dina tillgångar och skulder. Den beräknar skillnaden mellan dem i form av din nettoförmögenhet och sammanställer dem i olika detaljnivåer.

En rapport för att hålla koll och bli rikare

Den här rapporten visar hur ditt nuvarande och föregående år har gått med avseende på tillgångarna och skulderna. Du får se alla dina tillgångar och skulder summerade, grupperade och sammanställda.

De största fördelarna med den här rapporten är:

 • Känna att du har koll på läget och att allt är okej
 • Bli rikare genom att öka värdet på tillgångarna
 • Bli rikare genom att minska storleken på skulderna

Jämte resultaträkningen är det här en av de mest använda rapporterna. Den visar (förhoppningsvis :slightly_smiling_face:) hur tillgångarna växer över tid och därmed även din förmögenhet givet att skulderna inte ökar.

Frågor som rapporten ger svar på

Många gånger är det svårare att komma på den rätta frågan än att hitta svaret när man väl har den. Nedan följer några exempel på frågor som balansräkningen svarar på:

 • Hur rik är jag / Hur rika är vi?
 • Vilka är mina / våra största tillgångar?
 • Hur har tillgångarna / skulderna utvecklats över perioden?
 • Hur ser trenden ut?

Frågor att reflektera över och uppgifter att göra

Om du känner dig taggad så är följande frågor bra att reflektera över och sedan agera på:

 • Såg perioden ut som du förväntade dig?
 • Vilka var de största avvikelserna?
 • Är det något som kan eller behöver göras annorlunda nästa månad?
 • Hur skulle du kunna öka värdet på den egna förmögenheten till nästkommande månad?

Tänk gärna på att den egna förmögenheten (=tillgångar - skulder) kan ökas både genom att öka värdet på tillgångarna och minska värdet på skulderna.

Vad är rimliga jämförelsesiffror?

Precis som med alla nyckeltal är det viktigt att sätta det i relation till något annat. När det gäller den egna förmögenheten så är det klurigt eftersom vi i Sverige inte för den statistiken officiellt sedan vi avskaffade förmögenhetsskatten.

Nedan följer ändå några punkter som ger en fingervisning om hur det kan se ut:

 • 27 % av svenskarna klarar inte en oförutsedd utgift på mer än 5 000 kr1.
 • Den 40-åriga medianspararen på Avanza har ett kapital på ca 50 000 kr.
 • Median 70-talisten på Avanza har ett kapital på ca 67 000 kr. Median 80-talisten har ett kapital ca 42 000 kr och median 90-talisten har ett median-kapital på 19 000 kr.
 • Knapp 2 av 10 personer i Sverige är direktägare av aktier enligt Euroclear.
 • Den genomsnittlige 40-åringen har ca 200 000 kr i totalt i tjänstepensionskapital och den genomsnittliga 60 åringen har ca 1 200 000 kr i tjänstepensionskapital enligt Pensionsmyndigheten.

På många sätt kan man säga att Sverige är ett rikt land med en fattig befolkning. Majoriteten av värdet vi äger är bundet i våra hus. Det finansiella kapitalet och sparandet är ytterst litet bortsett från det obligatoriska pensionssparandet i tjänstepension och premiepension.

Data som rapporten sammanställer

Den här rapporten sammanställer framförallt dina tillgångar, skulder med tillhörande kategorigrupper. För att administrera underlaget till rapporten använder du framförallt kategoriöversikten för tillgångar och skulder samt alla transaktioner.

Frågor, tips, kommentarer eller funderingar

Använd gärna kommentarsfältet för att ställa frågor eller dela med dig av dina funderingar. Om du har tips på hur du använder rapporten får du gärna dela med dig av de med. Vi läser alla kommentarer och svarar på majoriteten av dem.

:arrow_left: Tillbaka till innehållsförteckningen